สมัครสมาชิก

เพศ
สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
1
ชนะ
2
2
ชนะ
3
1
ชนะ
4
1
ชนะ
5
2
ชนะ
6
1
ชนะ
7
3
ชนะ
8
1
ชนะ
9
2
ชนะ
10
2
ชนะ
11
1
ชนะ
12
2
ชนะ
13
1
ชนะ
14
4
ชนะ
15
3
ชนะ
16
1
ชนะ
17
1
ชนะ
18
3
ชนะ
19
1
ชนะ
20
2
ชนะ
21
1
ชนะ
22
1
ชนะ
23
1
ชนะ
24
4
ชนะ
25
1
ชนะ
26
4
ชนะ
27
5
ชนะ
28
2
ชนะ
29
3
ชนะ
30
-
แพ้
31
2
ชนะ
32
1
ชนะ
33
2
ชนะ
34
3
ชนะ
35
3
ชนะ
36
2
ชนะ
37
1
ชนะ
38
1
ชนะ
39
1
ชนะ
40
2
ชนะ
41
1
ชนะ
42
1
ชนะ
43
3
ชนะ
44
2
ชนะ
45
3
ชนะ
46
1
ชนะ
47
1
ชนะ
48
1
ชนะ
49
2
ชนะ
50
1
ชนะ
51
1
ชนะ
52
4
ชนะ
53
1
ชนะ
54
1
ชนะ
55
1
ชนะ
56
1
ชนะ
57
1
ชนะ
58
1
ชนะ
59
1
ชนะ
60
1
ชนะ
61
3
ชนะ
62
2
ชนะ
63
2
ชนะ
64
1
ชนะ
65
1
ชนะ
66
1
ชนะ
67
1
ชนะ
68
3
ชนะ
69
1
ชนะ
70
1
ชนะ
71
2
ชนะ
72
1
ชนะ
73
1
ชนะ
74
2
ชนะ
75
2
ชนะ
76
5
ชนะ
77
1
ชนะ
78
1
ชนะ
79
2
ชนะ
80
2
ชนะ
81
1
ชนะ
82
2
ชนะ
83
2
ชนะ
84
1
ชนะ
85
1
ชนะ
86
3
ชนะ
87
2
ชนะ
88
2
ชนะ
89
3
ชนะ
90
1
ชนะ
91
5
ชนะ
92
2
ชนะ
93
1
ชนะ
94
3
ชนะ
95
2
ชนะ
96
4
ชนะ
97
3
ชนะ
98
1
ชนะ
99
3
ชนะ
100
3
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
99
1