สมัครสมาชิก

เพศ
สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
2
ชนะ
2
2
ชนะ
3
4
ชนะ
4
-
แพ้
5
2
ชนะ
6
1
ชนะ
7
1
ชนะ
8
1
ชนะ
9
-
แพ้
10
4
ชนะ
11
1
ชนะ
12
1
ชนะ
13
2
ชนะ
14
2
ชนะ
15
3
ชนะ
16
1
ชนะ
17
2
ชนะ
18
3
ชนะ
19
3
ชนะ
20
2
ชนะ
21
2
ชนะ
22
3
ชนะ
23
1
ชนะ
24
1
ชนะ
25
2
ชนะ
26
1
ชนะ
27
-
แพ้
28
2
ชนะ
29
2
ชนะ
30
1
ชนะ
31
3
ชนะ
32
1
ชนะ
33
3
ชนะ
34
3
ชนะ
35
1
ชนะ
36
2
ชนะ
37
3
ชนะ
38
2
ชนะ
39
4
ชนะ
40
1
ชนะ
41
1
ชนะ
42
1
ชนะ
43
1
ชนะ
44
1
ชนะ
45
1
ชนะ
46
2
ชนะ
47
1
ชนะ
48
1
ชนะ
49
2
ชนะ
50
2
ชนะ
51
1
ชนะ
52
1
ชนะ
53
2
ชนะ
54
2
ชนะ
55
2
ชนะ
56
2
ชนะ
57
1
ชนะ
58
1
ชนะ
59
3
ชนะ
60
1
ชนะ
61
1
ชนะ
62
3
ชนะ
63
2
ชนะ
64
1
ชนะ
65
1
ชนะ
66
3
ชนะ
67
2
ชนะ
68
1
ชนะ
69
1
ชนะ
70
3
ชนะ
71
3
ชนะ
72
2
ชนะ
73
2
ชนะ
74
2
ชนะ
75
2
ชนะ
76
1
ชนะ
77
1
ชนะ
78
-
แพ้
79
2
ชนะ
80
1
ชนะ
81
2
ชนะ
82
-
แพ้
83
3
ชนะ
84
1
ชนะ
85
2
ชนะ
86
-
แพ้
87
1
ชนะ
88
-
แพ้
89
3
ชนะ
90
1
ชนะ
91
1
ชนะ
92
3
ชนะ
93
2
ชนะ
94
1
ชนะ
95
1
ชนะ
96
2
ชนะ
97
1
ชนะ
98
1
ชนะ
99
1
ชนะ
100
1
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
93
7