สมัครสมาชิก

เพศ
สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
1
ชนะ
2
3
ชนะ
3
1
ชนะ
4
2
ชนะ
5
5
ชนะ
6
2
ชนะ
7
1
ชนะ
8
1
ชนะ
9
2
ชนะ
10
3
ชนะ
11
1
ชนะ
12
1
ชนะ
13
1
ชนะ
14
1
ชนะ
15
2
ชนะ
16
1
ชนะ
17
1
ชนะ
18
1
ชนะ
19
1
ชนะ
20
2
ชนะ
21
3
ชนะ
22
2
ชนะ
23
-
แพ้
24
2
ชนะ
25
1
ชนะ
26
2
ชนะ
27
1
ชนะ
28
1
ชนะ
29
3
ชนะ
30
3
ชนะ
31
2
ชนะ
32
1
ชนะ
33
1
ชนะ
34
2
ชนะ
35
1
ชนะ
36
4
ชนะ
37
1
ชนะ
38
1
ชนะ
39
1
ชนะ
40
1
ชนะ
41
2
ชนะ
42
2
ชนะ
43
2
ชนะ
44
5
ชนะ
45
3
ชนะ
46
1
ชนะ
47
2
ชนะ
48
3
ชนะ
49
1
ชนะ
50
2
ชนะ
51
2
ชนะ
52
2
ชนะ
53
1
ชนะ
54
2
ชนะ
55
1
ชนะ
56
1
ชนะ
57
2
ชนะ
58
1
ชนะ
59
2
ชนะ
60
1
ชนะ
61
2
ชนะ
62
1
ชนะ
63
2
ชนะ
64
1
ชนะ
65
3
ชนะ
66
4
ชนะ
67
1
ชนะ
68
3
ชนะ
69
3
ชนะ
70
1
ชนะ
71
1
ชนะ
72
1
ชนะ
73
2
ชนะ
74
3
ชนะ
75
3
ชนะ
76
1
ชนะ
77
3
ชนะ
78
1
ชนะ
79
1
ชนะ
80
1
ชนะ
81
1
ชนะ
82
4
ชนะ
83
1
ชนะ
84
1
ชนะ
85
1
ชนะ
86
2
ชนะ
87
1
ชนะ
88
1
ชนะ
89
1
ชนะ
90
2
ชนะ
91
3
ชนะ
92
2
ชนะ
93
3
ชนะ
94
1
ชนะ
95
3
ชนะ
96
2
ชนะ
97
1
ชนะ
98
1
ชนะ
99
1
ชนะ
100
1
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
99
1