สมัครสมาชิก

เพศ
สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
1
ชนะ
2
1
ชนะ
3
2
ชนะ
4
1
ชนะ
5
1
ชนะ
6
1
ชนะ
7
2
ชนะ
8
2
ชนะ
9
2
ชนะ
10
2
ชนะ
11
1
ชนะ
12
1
ชนะ
13
2
ชนะ
14
1
ชนะ
15
2
ชนะ
16
1
ชนะ
17
2
ชนะ
18
1
ชนะ
19
2
ชนะ
20
1
ชนะ
21
1
ชนะ
22
2
ชนะ
23
1
ชนะ
24
1
ชนะ
25
1
ชนะ
26
2
ชนะ
27
2
ชนะ
28
2
ชนะ
29
1
ชนะ
30
1
ชนะ
31
2
ชนะ
32
1
ชนะ
33
1
ชนะ
34
3
ชนะ
35
1
ชนะ
36
2
ชนะ
37
3
ชนะ
38
3
ชนะ
39
2
ชนะ
40
1
ชนะ
41
2
ชนะ
42
2
ชนะ
43
1
ชนะ
44
1
ชนะ
45
1
ชนะ
46
1
ชนะ
47
2
ชนะ
48
3
ชนะ
49
1
ชนะ
50
1
ชนะ
51
1
ชนะ
52
1
ชนะ
53
2
ชนะ
54
1
ชนะ
55
1
ชนะ
56
1
ชนะ
57
2
ชนะ
58
1
ชนะ
59
1
ชนะ
60
1
ชนะ
61
2
ชนะ
62
1
ชนะ
63
1
ชนะ
64
2
ชนะ
65
2
ชนะ
66
1
ชนะ
67
1
ชนะ
68
1
ชนะ
69
1
ชนะ
70
1
ชนะ
71
1
ชนะ
72
1
ชนะ
73
3
ชนะ
74
1
ชนะ
75
4
ชนะ
76
1
ชนะ
77
5
ชนะ
78
1
ชนะ
79
1
ชนะ
80
1
ชนะ
81
1
ชนะ
82
1
ชนะ
83
1
ชนะ
84
3
ชนะ
85
4
ชนะ
86
1
ชนะ
87
2
ชนะ
88
2
ชนะ
89
1
ชนะ
90
2
ชนะ
91
1
ชนะ
92
2
ชนะ
93
1
ชนะ
94
1
ชนะ
95
1
ชนะ
96
1
ชนะ
97
1
ชนะ
98
1
ชนะ
99
1
ชนะ
100
1
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
100
0