สมัครสมาชิก

เพศ
สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
1
ชนะ
2
3
ชนะ
3
-
แพ้
4
-
แพ้
5
-
แพ้
6
-
แพ้
7
1
ชนะ
8
2
ชนะ
9
2
ชนะ
10
2
ชนะ
11
1
ชนะ
12
2
ชนะ
13
1
ชนะ
14
3
ชนะ
15
1
ชนะ
16
1
ชนะ
17
3
ชนะ
18
2
ชนะ
19
3
ชนะ
20
1
ชนะ
21
-
แพ้
22
3
ชนะ
23
2
ชนะ
24
2
ชนะ
25
2
ชนะ
26
2
ชนะ
27
1
ชนะ
28
2
ชนะ
29
1
ชนะ
30
1
ชนะ
31
1
ชนะ
32
1
ชนะ
33
2
ชนะ
34
2
ชนะ
35
2
ชนะ
36
2
ชนะ
37
1
ชนะ
38
2
ชนะ
39
1
ชนะ
40
1
ชนะ
41
1
ชนะ
42
1
ชนะ
43
1
ชนะ
44
1
ชนะ
45
3
ชนะ
46
1
ชนะ
47
1
ชนะ
48
1
ชนะ
49
1
ชนะ
50
1
ชนะ
51
1
ชนะ
52
1
ชนะ
53
3
ชนะ
54
1
ชนะ
55
2
ชนะ
56
1
ชนะ
57
1
ชนะ
58
1
ชนะ
59
2
ชนะ
60
3
ชนะ
61
1
ชนะ
62
-
แพ้
63
-
แพ้
64
1
ชนะ
65
4
ชนะ
66
1
ชนะ
67
3
ชนะ
68
4
ชนะ
69
-
แพ้
70
1
ชนะ
71
-
แพ้
72
1
ชนะ
73
2
ชนะ
74
1
ชนะ
75
1
ชนะ
76
1
ชนะ
77
1
ชนะ
78
2
ชนะ
79
1
ชนะ
80
1
ชนะ
81
4
ชนะ
82
1
ชนะ
83
2
ชนะ
84
1
ชนะ
85
1
ชนะ
86
1
ชนะ
87
1
ชนะ
88
1
ชนะ
89
1
ชนะ
90
1
ชนะ
91
-
แพ้
92
2
ชนะ
93
1
ชนะ
94
1
ชนะ
95
2
ชนะ
96
1
ชนะ
97
4
ชนะ
98
1
ชนะ
99
1
ชนะ
100
1
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
90
10