สมัครสมาชิก

เพศ
สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
2
ชนะ
2
1
ชนะ
3
2
ชนะ
4
2
ชนะ
5
2
ชนะ
6
3
ชนะ
7
-
แพ้
8
2
ชนะ
9
2
ชนะ
10
1
ชนะ
11
1
ชนะ
12
3
ชนะ
13
3
ชนะ
14
5
ชนะ
15
2
ชนะ
16
2
ชนะ
17
1
ชนะ
18
1
ชนะ
19
1
ชนะ
20
1
ชนะ
21
1
ชนะ
22
2
ชนะ
23
1
ชนะ
24
1
ชนะ
25
1
ชนะ
26
3
ชนะ
27
1
ชนะ
28
1
ชนะ
29
5
ชนะ
30
1
ชนะ
31
2
ชนะ
32
1
ชนะ
33
2
ชนะ
34
1
ชนะ
35
2
ชนะ
36
1
ชนะ
37
-
แพ้
38
1
ชนะ
39
2
ชนะ
40
2
ชนะ
41
1
ชนะ
42
2
ชนะ
43
1
ชนะ
44
2
ชนะ
45
1
ชนะ
46
1
ชนะ
47
3
ชนะ
48
2
ชนะ
49
4
ชนะ
50
1
ชนะ
51
2
ชนะ
52
1
ชนะ
53
2
ชนะ
54
2
ชนะ
55
3
ชนะ
56
2
ชนะ
57
3
ชนะ
58
2
ชนะ
59
2
ชนะ
60
3
ชนะ
61
1
ชนะ
62
1
ชนะ
63
1
ชนะ
64
1
ชนะ
65
3
ชนะ
66
1
ชนะ
67
2
ชนะ
68
-
แพ้
69
1
ชนะ
70
4
ชนะ
71
1
ชนะ
72
3
ชนะ
73
-
แพ้
74
1
ชนะ
75
4
ชนะ
76
2
ชนะ
77
-
แพ้
78
1
ชนะ
79
4
ชนะ
80
-
แพ้
81
2
ชนะ
82
1
ชนะ
83
1
ชนะ
84
1
ชนะ
85
2
ชนะ
86
2
ชนะ
87
1
ชนะ
88
2
ชนะ
89
1
ชนะ
90
1
ชนะ
91
2
ชนะ
92
1
ชนะ
93
3
ชนะ
94
1
ชนะ
95
1
ชนะ
96
2
ชนะ
97
2
ชนะ
98
1
ชนะ
99
1
ชนะ
100
1
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
94
6