สมัครสมาชิก

เพศ
สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
1
ชนะ
2
1
ชนะ
3
1
ชนะ
4
1
ชนะ
5
1
ชนะ
6
1
ชนะ
7
1
ชนะ
8
1
ชนะ
9
1
ชนะ
10
1
ชนะ
11
1
ชนะ
12
1
ชนะ
13
1
ชนะ
14
1
ชนะ
15
1
ชนะ
16
1
ชนะ
17
1
ชนะ
18
1
ชนะ
19
1
ชนะ
20
1
ชนะ
21
1
ชนะ
22
1
ชนะ
23
1
ชนะ
24
1
ชนะ
25
1
ชนะ
26
1
ชนะ
27
1
ชนะ
28
1
ชนะ
29
1
ชนะ
30
1
ชนะ
31
1
ชนะ
32
1
ชนะ
33
1
ชนะ
34
1
ชนะ
35
1
ชนะ
36
1
ชนะ
37
1
ชนะ
38
1
ชนะ
39
1
ชนะ
40
1
ชนะ
41
1
ชนะ
42
1
ชนะ
43
1
ชนะ
44
1
ชนะ
45
-
แพ้
46
1
ชนะ
47
1
ชนะ
48
1
ชนะ
49
1
ชนะ
50
1
ชนะ
51
1
ชนะ
52
1
ชนะ
53
1
ชนะ
54
1
ชนะ
55
1
ชนะ
56
1
ชนะ
57
1
ชนะ
58
1
ชนะ
59
1
ชนะ
60
1
ชนะ
61
1
ชนะ
62
1
ชนะ
63
1
ชนะ
64
1
ชนะ
65
1
ชนะ
66
1
ชนะ
67
1
ชนะ
68
1
ชนะ
69
1
ชนะ
70
1
ชนะ
71
1
ชนะ
72
1
ชนะ
73
1
ชนะ
74
1
ชนะ
75
1
ชนะ
76
1
ชนะ
77
1
ชนะ
78
1
ชนะ
79
1
ชนะ
80
-
แพ้
81
1
ชนะ
82
1
ชนะ
83
1
ชนะ
84
-
แพ้
85
1
ชนะ
86
1
ชนะ
87
1
ชนะ
88
1
ชนะ
89
2
ชนะ
90
4
ชนะ
91
1
ชนะ
92
1
ชนะ
93
5
ชนะ
94
1
ชนะ
95
4
ชนะ
96
3
ชนะ
97
2
ชนะ
98
1
ชนะ
99
2
ชนะ
100
2
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
97
3