สมัครสมาชิก

เพศ
สถิติสูตร 100 ครั้งล่าสุด
#
เข้าไม้ที่
ผลแพ้ชนะ
1
3
ชนะ
2
1
ชนะ
3
1
ชนะ
4
1
ชนะ
5
1
ชนะ
6
1
ชนะ
7
1
ชนะ
8
2
ชนะ
9
1
ชนะ
10
1
ชนะ
11
1
ชนะ
12
2
ชนะ
13
2
ชนะ
14
4
ชนะ
15
1
ชนะ
16
1
ชนะ
17
1
ชนะ
18
3
ชนะ
19
2
ชนะ
20
1
ชนะ
21
1
ชนะ
22
1
ชนะ
23
2
ชนะ
24
1
ชนะ
25
2
ชนะ
26
-
แพ้
27
1
ชนะ
28
4
ชนะ
29
1
ชนะ
30
2
ชนะ
31
2
ชนะ
32
2
ชนะ
33
1
ชนะ
34
4
ชนะ
35
1
ชนะ
36
1
ชนะ
37
1
ชนะ
38
1
ชนะ
39
1
ชนะ
40
3
ชนะ
41
2
ชนะ
42
4
ชนะ
43
3
ชนะ
44
1
ชนะ
45
3
ชนะ
46
2
ชนะ
47
1
ชนะ
48
1
ชนะ
49
-
แพ้
50
3
ชนะ
51
2
ชนะ
52
-
แพ้
53
2
ชนะ
54
1
ชนะ
55
1
ชนะ
56
2
ชนะ
57
1
ชนะ
58
2
ชนะ
59
3
ชนะ
60
2
ชนะ
61
1
ชนะ
62
1
ชนะ
63
1
ชนะ
64
1
ชนะ
65
1
ชนะ
66
1
ชนะ
67
1
ชนะ
68
1
ชนะ
69
2
ชนะ
70
2
ชนะ
71
1
ชนะ
72
3
ชนะ
73
1
ชนะ
74
1
ชนะ
75
3
ชนะ
76
1
ชนะ
77
3
ชนะ
78
1
ชนะ
79
1
ชนะ
80
1
ชนะ
81
1
ชนะ
82
1
ชนะ
83
1
ชนะ
84
2
ชนะ
85
1
ชนะ
86
1
ชนะ
87
3
ชนะ
88
1
ชนะ
89
1
ชนะ
90
2
ชนะ
91
1
ชนะ
92
1
ชนะ
93
1
ชนะ
94
3
ชนะ
95
1
ชนะ
96
3
ชนะ
97
1
ชนะ
98
1
ชนะ
99
2
ชนะ
100
2
ชนะ
รวม
ชนะ
แพ้
100
97
3